DATENSCHUTZERKLÄRUNG

 1. GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

ALGEMENE INFORMATIE

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

GEGEVENSVERZAMELING OP DEZE WEBSITE

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERZAMELING OP DEZE WEBSITE?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de eigenaar van de website: teknihall Service GmbH.

HOE VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan b.v. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Het gaat hierbij vooral om technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

WAAR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS VOOR?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

WELKE RECHTEN HEBT U MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment in de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U heeft tevens het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen of als u verdere vragen heeft over gegevensbescherming.

ANALYSEHULPMIDDELEN EN TOOLS VAN DERDEN

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

 1. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

GEGEVENSBESCHERMING

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

OPMERKING VOOR DE VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Kantoor: teknihall Service GmbH
Levi-Strauss-Allee 10-12, 63150 Heusenstamm


Telefoon:+49 176 1139 0220

E-mail: service@grundig-bike.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

OPSLAGDUUR

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); In het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE RECHTSGRONDSLAG VAN GEGEVENSVERWERKING OP DEZE WEBSITE

Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG, of artikel 9, lid 2, onder verlicht. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van artikel 49, lid 1, onder a AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie op uw apparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdrukken), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren of precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c AVG. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk individueel geval vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

OPMERKING OVER GEGEVENSOVERDRACHT NAAR DE VS EN ANDERE DERDE LANDEN

We gebruiken onder meer tools van bedrijven gevestigd in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn op het gebied van gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens naar deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij willen erop wijzen dat in deze landen een niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar met dat van de EU niet kan worden gegarandeerd. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsautoriteiten over te dragen zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens voor surveillancedoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers. Op deze verwerkingsactiviteiten hebben wij geen invloed.

UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING INTREKKEN

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN GEGEVENSVERZAMELING IN SPECIALE GEVALLEN EN OP DIRECTE RECLAME (ART. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LITER. E OF F AVG HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE VOORWAARDEN. DE TOEPASSELIJKE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE COMPLEXE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANWIJZEN DIE BOVEN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEID WEGGEN OF DE VERWERKING IS VOOR DE BEWEGING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN IDENTIFICATIE VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21(1) AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 (2) AVG).

RECHT OP KLACHT BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

In geval van overtredingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar ze hun gewone verblijfplaats hebben, waar ze werken of op de plaats van de vermeende overtreding. Het recht om een ​​klacht in te dienen bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

RECHT OP GEGEVENSPORTABILITEIT

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke over te dragen, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

INFORMATIE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen of als u verdere vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

RECHT OP BEPERKING VAN VERWERKING

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de beoordeling heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
 • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat deze worden verwijderd.
 • Als u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar heeft ingediend, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL OF TLS-ENCRYPTIE

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

BEZWAAR TEGEN ADVERTENTIE-E-MAILS

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplicht voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het verzenden van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

 1. GEGEVENSVERZAMELING OP DEZE WEBSITE

KOEKJES

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine datapakketjes en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

Cookies kunnen van ons komen (first-party cookies) of van externe bedrijven (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie mogelijk van bepaalde diensten van externe bedrijven binnen websites (bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies). Artikel 6, lid 1, onder f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming plaats (art. 6 lid 1 lit. a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, leest u in deze gegevensbeschermingsverklaring.

SERVERLOGBESTANDEN

De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • besturingssysteem gebruikt
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegang verkrijgende computer
 • Tijdstip van serververzoek
 • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

CONTACT FORMULIER

Als u ons via het contactformulier aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). ) als hierom werd gevraagd; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

AANVRAGEN PER E-MAIL, TELEFOON OF FAX

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). ) als hierom werd gevraagd; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

COMMUNICATIE VIA WHATSAPP

Om met onze klanten en andere derde partijen te communiceren, maken wij onder meer gebruik van de instant messaging dienst WhatsApp. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De communicatie vindt plaats via end-to-end encryptie (peer-to-peer), waardoor WhatsApp of andere derde partijen geen toegang krijgen tot de inhoud van de communicatie. WhatsApp krijgt echter toegang tot metadata die tijdens het communicatieproces zijn aangemaakt (bijvoorbeeld afzender, ontvanger en tijdstip). We willen er ook op wijzen dat WhatsApp persoonlijke gegevens van zijn gebruikers zegt te delen met het Amerikaanse moederbedrijf Meta. Meer details over gegevensverwerking vindt u in het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Het gebruik van WhatsApp is gebaseerd op ons legitieme belang om zo snel en effectief mogelijk te communiceren met klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakelijke en contractuele partners (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG). Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van toestemming; dit kan op elk moment met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

De communicatie-inhoud die tussen en op WhatsApp wordt uitgewisseld, blijft bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

 1. PLUGINS EN GEREEDSCHAPPEN

YOUTUBE MET UITGEBREIDE GEGEVENSBESCHERMING

Deze website integreert video's van de YouTube-website. De website wordt beheerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners uit. Dit betekent dat YouTube verbinding maakt met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra u op deze website een YouTube-video start, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie is onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons onlineaanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

GOOGLE-LETTERTYPEN (LOKALES HOSTING)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden aangeboden door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.

Zie voor meer informatie over Google Fonts https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

GOOGLE-KAARTEN

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps opent, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om de door ons aangegeven plaatsen op de website gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ En https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens kunt u vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

5.Onze activiteiten op sociale netwerken

Om op sociale netwerken met u te kunnen communiceren en u over onze diensten te informeren, hebben wij daar onze eigen pagina's. Als u een van onze social media-pagina’s bezoekt, zijn wij samen met de aanbieder van het betreffende social media-platform gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking met betrekking tot de hierdoor veroorzaakte verwerkingen, in de zin van artikel 26 AVG.

 

Wij zijn niet de oorspronkelijke aanbieder van deze pagina's, maar gebruiken ze alleen in het kader van de mogelijkheden die de betreffende aanbieders ons bieden.

Uit voorzorg willen wij u er daarom op wijzen dat uw gegevens ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunnen worden verwerkt. Gebruik kan daarom voor u gegevensbeschermingsrisico's met zich meebrengen, omdat het moeilijker kan zijn om uw rechten te beschermen, bijvoorbeeld op informatie, verwijdering, bezwaar enz., en de verwerking in sociale netwerken vaak rechtstreeks door de aanbieders wordt uitgevoerd voor reclamedoeleinden of om gebruikersgedrag te analyseren, zonder dat wij hier invloed op kunnen uitoefenen. Als de aanbieder gebruiksprofielen aanmaakt, worden vaak cookies gebruikt of wordt het gebruiksgedrag toegewezen aan het door u aangemaakte ledenprofiel van het sociale netwerk.

 

De beschreven verwerkingen van persoonsgegevens worden uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons legitieme belang en het legitieme belang van de betreffende aanbieder om tijdig met u te communiceren of u te informeren u over onze diensten kunt. Als u als gebruiker bij de betreffende aanbieders toestemming moet geven voor de gegevensverwerking, verwijst de wettelijke basis naar artikel 6, lid 1, onder a AVG in samenhang met artikel 7 AVG.

 

Omdat wij geen toegang hebben tot de gegevens van de aanbieders, willen wij u erop wijzen dat u uw rechten (bijvoorbeeld op informatie, correctie, verwijdering etc.) het beste rechtstreeks bij de betreffende aanbieder kunt uitoefenen. Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens in sociale netwerken en de mogelijkheid om gebruik te maken van uw recht op bezwaar of intrekking (zogenaamde opt-out) hebben wij hieronder bij de door ons gebruikte aanbieder van het sociale netwerk vermeld:

 

5.1 Facebook

(Mede)verantwoordelijke voor gegevensverwerking in Europa:

Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Privacybeleid (gegevensbeleid):

https://www.facebook.com/about/privacy

 

5.2 Instagram

(Mede)verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Duitsland:

Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Privacybeleid (gegevensbeleid):

https://instagram.com/legal/privacy/

 

5.3 YouTube

(Mede)verantwoordelijke voor gegevensverwerking in Europa:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Gegevensbescherming:

https://policies.google.com/privacy

 

 1. Webanalyse

6.1 Facebook-pixel (aangepast publiek)

Deze website maakt gebruik van de “Facebook Pixel” van Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (“Meta”). Indien uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven, kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat zij een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Deze procedure wordt gebruikt om de effectiviteit van Facebook-advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kan helpen toekomstige advertentiemaatregelen te optimaliseren.

 

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en stellen ons daarom niet in staat conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Meta opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Meta de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook (https://www.facebook.com /over/privacy/). Hierdoor kunnen Meta en haar partners advertenties op en buiten Facebook plaatsen. Voor deze doeleinden kan er ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. Deze verwerkingen vinden alleen plaats als er uitdrukkelijk toestemming is gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG.

Om het gebruik van cookies op uw IT-systeem uit te schakelen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw IT-systeem kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Wij wijzen u erop dat als gevolg van deze maatregelen mogelijk niet alle functies van onze website meer beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies door derde partijen zoals Meta ook deactiveren op de volgende website van de Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices/

Daarnaast kunt u cookies voor bereikmeting en reclamedoeleinden deactiveren door op de volgende websites een opt-out-cookie in te stellen:

 1. https://optout.networkadvertising.org/
 2. https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/

Houd er rekening mee dat deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert.

 

6.2 Google Analytics

Op onze websites maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google" ). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en worden cookies gebruikt (zie “Cookies”). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

1. het browsertype/-versie,

2. het gebruikte besturingssysteem,

3. de verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),

4. de hostnaam van de toegang verkrijgende computer (IP-adres),

5. tijdstip van serververzoek,

worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan te bieden met het oog op marktonderzoek en het op de behoeften gebaseerde ontwerp van deze websites. Deze gegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van u verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat toewijzing niet mogelijk is (IP-maskering).

 

U kunt de installatie van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

 

Deze verwerkingen vinden alleen plaats als er uitdrukkelijk toestemming is gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG.

U kunt ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browser-add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u in deze browser de cookies verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

 

U kunt het privacybeleid van Google Analytics bekijken op:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

7.Uw rechten als betrokkene

7.1 Recht op bevestiging

U heeft het recht om van ons bevestiging te vragen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt.

 

7.2 Recht op informatie Artikel 15 AVG

U heeft te allen tijde het recht om van ons kosteloos informatie te ontvangen over de over u opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze gegevens, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

7.3 Recht op correctie Artikel 16 AVG

U heeft het recht om te verzoeken dat onjuiste persoonsgegevens over u worden gecorrigeerd. U heeft ook het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

 

7.4 Verwijdering Artikel 17 AVG

U heeft het recht om te verzoeken dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd als een van de door de wet bepaalde redenen van toepassing is en als verwerking of opslag niet noodzakelijk is.

 

7.5 Beperking van de verwerking Artikel 18 AVG

U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking beperken als aan een van de wettelijke vereisten is voldaan.

 

7.6 Gegevensportabiliteit Artikel 20 AVG

U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U heeft ook het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a van de AVG of artikel 9, lid 1, AVG. 2 lit. a AVG of op een contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit of plaatsvindt in de uitoefening van officieel gezag dat aan ons is overgedragen.

 

Bovendien hebt u bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1 AVG, het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is en om voor zover dit niet het geval is, worden de rechten en vrijheden van andere mensen aangetast.

 

7.7 Bezwaar tegen artikel 21 AVG

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e (gegevensverwerking in het algemeen belang) of f (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) DS-GVO is noodzakelijk om bezwaar te kunnen maken.

 

Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG.

 

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

In individuele gevallen verwerken wij persoonlijke gegevens om directe reclame uit te voeren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ervan voor directe reclamedoeleinden, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

 

Bovendien heeft u het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door ons wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1. AVG tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

 

In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij bent u, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, vrij om uw recht van bezwaar uit te oefenen met behulp van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

 

7.8 Intrekking van toestemming voor gegevensbescherming

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens met toekomstige werking in te trekken.

 

7.9 Klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen over onze verwerking van persoonsgegevens bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

Routinematige opslag, verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of als dit is bepaald door de wettelijke voorschriften waaraan ons bedrijf onderworpen is.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of een voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Duur van opslag van persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de deadline worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, tenzij ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te initiëren.

Actualiteit en wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en gedateerd: juli 2023.

Door de verdere ontwikkeling van onze websites en aanbiedingen of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring op elk moment op de website onder “https://grundig-bike.com/en/pages/datenschutz-erklarung” raadplegen en afdrukken.